john 14:1 12 tagalog

ಗೌರಚಿನ್ಮೇಖಲಾಧಾರೀ ಗೃಹ್ಯಯೋಗಸುವಸ್ತ್ರಭೃತ್ ॥ 119 ॥, ಗತಾದ್ವೈತೇತರಾಭಾಸೋ ಗಢತನ್ಮಯಕಾರಕಃ । ಓಂ ವ್ಯಾದತ್ತವಿದ್ವೇಷಿಸತ್ತ್ವಮುಸ್ತಾಯ ನಮಃ । learn animal names in Kannada. ಓಂ ವಿಕುಂಠಲೀಲಾಯ ನಮಃ । The name Ganesha came from the Sanskrit word Gan (meaning a group, multitude) and Isha (meaning lord or master). ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಧೃತೇ ನಮಃ । Names have interesting surnames in north Karnataka; ... while the Karadis can be related to Karadi Majalu, a local folk art. ... performed during occasions and in processions. ಓಂ ವಪ್ತಃಕಬಲಿತಾಜಾಂಡಾಯ ನಮಃ । trees name howdala. ಗರಾಗರಾಸಮಾರನ್ತಾ ಗೋಸ್ತನೀಫಲಭೋಜನಃ ॥ 110 ॥, ಗುರುಯೋಗಫಲಸ್ತ್ರಷ್ಟಾ ಚ ಗಾಢಾನನ್ದಾಮೃತಾತ್ಮಕಃ । Many people believes … ಓಂ ವರುಣಾಲಯವಿಚ್ಛೇತ್ರೇ ನಮಃ । ಗೋಪಸ್ತೋಮಪ್ರಿಯಾನನ್ದೋ ಗೌರಸ್ವಾಧ್ಯಾಯವೇದಿತಃ ॥ 99 ॥।, ಗೋತ್ರಾಲ್ಹಾದಕಮೂರ್ತಿಶ್ಚ ಗುಣತತ್ತ್ವವಿವೇಕಕೃತ್ । ಗಾನ್ಧಾರನಿರ್ಭಯಾರಾಮೋ ಗಾನ್ಧಾರಕ್ಷೋಣಿಪಾಲಕಃ ॥ 90 ॥, ಗುಪ್ತಾರ್ಥದೋ ಗುಣಾಗಮ್ಯೋ ಗ್ರನ್ಥಪ್ರಕಟಪೌರುಷಃ । ಗುಹಾಪಶ್ಯನ್ತೀಭೂರ್ಗೂಢಮಧ್ಯಮಾನಾದಭೃನ್ಮತಃ ॥ 142 ॥, ಗೀರ್ದೇವೋ ಗ್ಲಾಸಕೃದ್ ಗರ್ವೋ ಗೀಃಸೇವ್ಯೋ ಗೀಃಪ್ರಿಯಂಕರಃ । The Name will be with the Baby through the rest of their Life. ಓಂ ವಸವೇ ನಮಃ । These were many ritual dance, devotional dance, historical dance and rural entertainment dance appeared as traditional way of life. ಓಂ ವರದೀಕೃತವೃತ್ತಾನ್ತಾಯ ನಮಃ । ಗುರುರ್ಜಿತಪ್ರಿಯಾಕಾರೋ ಗ್ಲಾನಮ್ಲಾನಿನಿಷೂದಕಃ ॥ 19 ॥, ಗಭಸ್ತಿ ಗರ್ವಸಂಹರ್ತಾ ಗೋಕಶ್ಮಲನಿರಾಸಕೃತ್ । ಗ್ರನ್ಥಾಥವೃದ್ಧಿಕೃದ್ ಗೋಭೃದ್ ಗೌರವಾಮಯಧಗ್ ಗುರುಃ ॥ 51 ॥, ಗ್ರನ್ಥರೂಢಾರ್ಥಸರ್ವಜ್ಞೋ ಗೂಢಯೋಗಾರ್ಥಕುಂಚಿಭೃದ್ । ಓಂ ವಯಸ್ಥಾಯ ನಮಃ । Krishnaa the lady who has a dark complexion. Hi Guys!! ಗೋಕುಲೀ ಗುಪ್ತಗುರ್ಗೋಧುಗ್ ಗೋರಜಶ್ಛುರಿತಾಕೃತಿಃ ॥ 184 ॥, ಗುಪ್ತೇನ್ದ್ರಿಯಕುಲೋ ಗುಪ್ತಗೋರಕ್ಷೋ ಗೋಮತಾಂಗತಿಃ । In this article we are providing All Animals Name in Kannada to English & Hindi. ಗಾಯತ್ರೀಯೋಗಸಂಸ್ನಾತೋ ಗಾಯತ್ರೀಜಪತತ್ಪರಃ ॥ 157 ॥, ಗಾಯತ್ರೀಮೂಲಸರ್ವಜ್ಞೋ ಗಾಯತ್ರ್ಯಜಪಜಾಪಕಃ । ಗರ್ಭಾಸ್ತಮಣಿಪೂರಾರ್ಕೋ ಗುಹಾನಾಹತಚಕ್ರಭಃ ॥ 176 ॥, ಗುಹಾಬ್ಜವಾಸೋ ಗಗನಮಹಾಪದ್ಮಪದಾಶ್ರಯಃ । ಗುರುಸಿದ್ಧೋ ಗುಹಾಗಾರೋ ಗೃಹೀ ಗ್ರಾಮಪುರಾದಿಪಾಃ ॥ 73 ॥, ಗಭಸ್ತಿಕರ್ಣಮುದ್ರಾಸ್ಯೋ ಗುರ್ವನುಜ್ಞಾಪ್ರಪಾಲಕಃ । In Karnataka, it’s customary to use the father’s name as the baby’s second name. ಓಂ ವಿತಾನಫಲದಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ವರೇಣ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಸಾಪತ್ನ್ಯಭಾವಂ ಪ್ರವಿಹಾಯ ಯತ್ರ ಚಕ್ರೇ ನಿವಾಸಂ ಕಮಲಾ ಚ ಗೀಶ್ಚ ॥ 2 ॥, ಯಶ್ಚಾದೌ ಪದ್ಮಯೋನಿರ್ವಿಸೃಜತಿ ನಿಖಿಲಂ ಸ್ವಸ್ವಕರ್ಮಾನುಕೂಲಂ Karadi Tales is proud to bring to you the Karadi Tales Animation Series. It is not just for the craze to hit the beach, or dip into the swimming pool, but also to enjoy the fruit of the season, Mangoes! ಗೃಹೀತಚಿನ್ಮಯಾಕಾರೋ ಗೃಹೀತಪದಮುಕ್ತಿದಃ ॥ 123 ॥, ಗುರ್ವಾಜ್ಞೋ ಗೌರಸಿದ್ಧೇನ್ದ್ರೋ ಗುಹಾದೇಸದಾಽಮೃತಃ । So, here is the list of different names of Lord Ganesha. Draupadi: As she was the daughter of king Drupad,she was named as Draupadi. ಗೂಢಾತ್ಮಾ ಗುಪ್ತಗೋರೂಪೋ ಗೋಪಜ್ಯೇಷ್ಠೋ ಗವಾಂಗತಿಃ ॥ 185 ॥, ಗೇಷ್ಣುಪ್ರಾಣೋ ಗುಣಾಗಮ್ಯೋ ಗೇಷ್ಣುಜ್ಞೋ ಗೇಷ್ಣುಸರ್ವವಿತ್ । Names of rain's in Kannada. ಓಂ ವಿಯತ್ಸಿನ್ಧುತರಂಗಿತಾಯ ನಮಃ । ಗತಿಭೃದ್ ಗಮ್ಯಮೂರ್ತಿಶ್ಚ ಗುಣಾದಿಶಿವಸಂಶ್ರುತಃ ॥ 91 ॥, ಗಿರಾಗಮ್ಯೋ ಗವಾಮೀಶೋ ಗಿರರ್ಥಾರ್ಥೋ ಗಿರಾಂವರಃ । Those growing/ … ಓಂ ವರದಂಷ್ಟ್ರಾಗ್ರಸಮುನ್ಮೀಲಿತದಿಕ್ತಟಾಯ ನಮಃ । ಗ್ರಾಮರಕ್ಷಣಸನ್ದಕ್ಷಾ ಗರ್ವಕಕ್ಷಹುತಾಶನಃ ॥ 11 ॥, ಗರ್ಮುದದ್ಭುತರೂಪಾಢ್ಯೋ ಗಾನ್ಧರ್ವೀಭೀಭಯಾತ್ಮಕಃ । ಗೋಷ್ಠಪ್ರಿಯೋ ಗೀತಾಶಾನೋ ಗಜಾಶ್ವಾನ್ತವಿಭೂತಿದಃ ॥ 44 ॥, ಗವೇನ್ದ್ರೋ ಗಾನಸಂವೇದ್ಯೋ ಗೀರ್ವಾಣಗಣಸಂಸ್ತುತಃ । ಗೋದೇವಬ್ರಹ್ಮವರ್ತ್ಮಾತ್ಮಾ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣಶಿರೋಮಣಿಃ ॥ 161 ॥, ಗೋಬ್ರಹ್ಮದೇವತಾದುರ್ಗೋ ಗೋಬಹ್ಮಾಶನಿಪಂಜರಃ । कन्नड़ और इंग्लिश में जानवरों के नाम, Name of Animals in Kannada to Hindi Language with images. The first voice of Karadi the bear was the acclaimed Indian actor Naseeruddin Shah . Kannada. ಗೌರಭೈರವಸೋಽಹಂಜ್ಞೋ ಗೌರಲೋಕಫಲಪ್ರದಃ ॥ 151 ॥, ಗುರುಭಕ್ತಸುಖಾಮ್ಭೋಧಿರ್ಗೌರಸೂರಶತಪ್ರಭಃ । ಗೋವೃತ್ತಿದಶ್ಚ ಗೋರಾಜೋ ಗೋಲೋಕಾವಾಸಿಪೂಜಿತಃ ॥ 5 ॥, ಗುಹ್ಯಕಪ್ರೇತಕ್ರವ್ಯಾದಶಾಕಿನೀ ಗ್ರಹಭಂಜಕಃ । Krishna in Hinduism and Indian mythology, the eighth avatar, or incarnation, of the god Vishnu.Krishna is known by many different names, these names are mostly based on his virtues, his deeds and his lifestyle. The Name will be with the Baby through the rest of their Life. ಗಾದಿಗ್ರನ್ಥನಿಗುಮ್ಫಿತ ಶುಭತರ ವಿದ್ವಂಜನಾನನ್ದಂ Kannada: (Language. ಓಂ ವಿವದ್ಬನ್ಧವೇ ನಮಃ । ಓಂ ವೀರ್ಯಸಿನ್ಧವೇ ನಮಃ । ಗುಣಪ್ರಾಗ್ ಗುಣಧಾಮಾ ಚ ಗೋದಾನವಿಧಿವೇದಕಃ ॥ 186 ॥, ಗೋಷ್ಠೀಪಾಲೋ ಗೀತಿಪಟುರ್ಗೀತಿಗೀತೋ ಗತಾಲಸಃ । Buffalo ಎಮ್ಮೆ. The beat is directed by a leader with cymbals in the center. ಗತಾಖಿಲಾಧಿಸನ್ನಾಥೋ ಗುಹ್ಯಸ್ವಸ್ಮರಭೂತಿಮಾನ್ ॥ 114 ॥, ಗುಹ್ಯೋಂಕಾರಪ್ರತಿಷ್ಠಾನೋ ಗುಹಾಕಂಜಸ್ಥಿರಾಸನಃ । Avocado (Butter fruit) Fruit is named as ಆವಕಾಡೊ Āvakāḍo in kannada language. ಓಂ ವಿತಾನಕೃತೇ ನಮಃ । ಓಂ ವೇದರಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ । ಗಿರ್ಯರ್ಬುದಶಿರಃಸ್ಥಾತಾ ಗಿರ್ಯರ್ಬುದಸುಖಾಸನಃ ॥ 48 ॥, ಗುಜಾರಿಶತವಿಕ್ರಾನ್ತೋ ಕೀತಕೀರ್ತಿರ್ಗುರುದ್ಯುತಿಃ । ಓಂ ವೇದಾರಣ್ಯಚರಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ವೇದದೂರಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ವರದಾನವಿನಿರ್ಧೂತಬ್ರಹ್ಮಬ್ರಾಹ್ಮಣಸಂಶಯಾಯ ನಮಃ । ಗಾಯತ್ರೀಮದ್ಗಹಾನ್ತಃಸ್ಥೋ ಗಾಯತ್ರೀಮತ್ಸುಖಾಲಯಃ ॥ 105 ॥, ಗಾಯನ್ತ್ರೀವಿದುಷಾಂವರ್ಚೋ ಗಾಯತ್ರೀಮದ್ವಿವರ್ಧನಃ । ಗ್ರನ್ಥವನ್ಮಾನದೋ ಗೋಪ್ಯೋ ಗುಣನೇತ್ರಸಮುಜ್ಜ್ವಲಃ ॥ 57 ॥, ಗುಪ್ತವಸ್ತುರ್ಗಣೇಷಾನೋ ಗುಣಾನ್ತರ್ಭೂತಚಿನ್ಮಯಃ । ಓಂ ವಸುಧೇನ್ದೀವರಾಕ್ರಾನ್ತದಂಷ್ಟ್ರಾಚನ್ದ್ರಕಲಾಂಚಿತಾಯ ನಮಃ । Remember! Animals in Kannada-The simple table below gives the list of Animals name in Kannada,English and Translation or pronunciation in Kannada. ಗೋರಕ್ಷೋ ವಾಂಛಿತಾನಾಂ ತತಿಮನವರತಂ ವಃ ಪ್ರದೇಯಾತ್ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಃ ॥ 3 ॥, ಗೋರಕ್ಷಾನಿಪುಣೋ ಗುಹ್ಯೋ ಗೋಭಾರಾರ್ತಿನಿಷೂದನಃ । ಗೋಧೀರೋ ಗಹನೋ ಗೋಮೀ ಗೋತ್ರಾಭಾರನಿರಾಕರಃ ॥ 53 ॥, ಗುರುಪುತ್ರೇಷ್ಟಸಂಯೋಕ್ತಾ ಗೌರವಿದ್ಯೋ ಗ್ರಹಾಗ್ರಣೀಃ । These Hindu Boys Names and Hindu Girls Names are arranged alphabetically, birth star wise, gender wise, regional wise, numerological number and in many easy accessible ways. ಗೂಢವಿಶ್ವಪಿತಾ ಗೂಢವಿಶ್ವತೋಮುಖ ಏವ ಚ ॥ 166 ॥, ಗೀಃಸರ್ವಾಶ್ಚರ್ಯಸಮ್ಭೂತಿರ್ಗೂರುಸರ್ವವಿಕಾರಹೃತ್ । ಗೂಢನಾಮಾ ಗತಿಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಗೋಸ್ವಾಮೀ ಗೋಭಯಾಪಹಾ ॥ 52 ॥, ಗೂಢವರ್ಣಸಮಾಮ್ನಾಯೋ ಗ್ರನ್ಥಸನ್ದರ್ಭಭಾವವಿತ್ । Goddess Parvati names with meanings as per Hindu mythology. Found 78 sentences matching phrase "elephant".Found in 4 ms. ಗುರುದೈತ್ಯಕುಲೋಚ್ಛೇತ್ತಾ ಗೌರವ ಗ್ರ್ಯೋಹಿ ಗೋಶಿವಃ ॥ 74 ॥, ಗರ್ತಾರ್ತಿರ್ಗತಸಂಸಾರೋ ಗತದರ್ಪೋ ಗತಜ್ವರಃ । ಗಾಯಕೋ ಗನ್ಧವಾಡಗ್ರ್ಯೋ ಗೀರ್ವಾಣೇಶಶತೋದಿತಃ ॥ 141 ॥, ಗುಹಾನಾದಪ್ರವೀಣಶ್ಚ ಗುಹಾನಾದಜನಿಶ್ರುತಃ । ಗೋಪಕಶ್ಚೈವ ಗೋಪೀಥೋ ಗವಾನುಗತಿಶೋಭನಃ ॥ 156 ॥, ಗ್ಲಾನ್ಯಾದಿಪಾರತನ್ತ್ರ್ಯಾದಿವಿಶೇಷರಹಿತಃ ಸದಾ । Apricot Fruit is named as ಏಪ್ರಿಕಾಟ್ Ēprikāṭ in kannada language. Out of 6,028,151 records in the U.S. Social Security Administration public data, the first name Karadi was not present. ಗುಪ್ತಚಕ್ಷುರ್ಗುಣಾಲೋಕೋ ಗ್ರನ್ಥದ್ರಷ್ಟಾ ಗುಣಶ್ರುತಿಃ ॥ 27 ॥, ಗುರುಸಂಸಾರದುಃಖಘ್ನೋ ಗೌರಭಾಸ್ವತ್ಸುಶೋಮನಃ । ಗುಹ್ಯಪ್ರಣವಚಿನ್ನಾದೋ ಗುಹಾಸ್ಥಾನಸ್ಥಿರಾಸನಃ ॥ 102 ॥, ಗಾಯತ್ರೀಜಪಸಂಸಾಧ್ಯೋ ಗಾಯತ್ರೀಮತ್ಪ್ರಪೂಜಿತಃ । ಗುಣವದ್ಯೋಗಸನ್ತಾನೋ ಗುಣವದ್ಯೋಗಸಿದ್ಧಿದಃ ॥ 130 ॥, ಗುಣೇನ್ದ್ರಿಯತಿರಸ್ಕರ್ತಾ ಗುಣವನ್ಮಾನವರ್ಧನಃ । The Jambu or … ಗನ್ತವ್ಯೋ ಗ್ರನ್ಥಪಾರೀಣೋ ಗ್ರನ್ಥಾನ್ತರ್ಯಾಮಿಗುಮ್ಫಕಃ ॥ 26 ॥, ಗತಪಾಣಿರ್ಗತಾಂಘ್ರಿಶ್ಚ ಗ್ರಹೋತಾ ಗತಿಸರ್ವಭೃತ್ । The purpose of this list is to help Kannada parents in choosing names for newborn baby. Here you can deluge yourself with the distinctive list of Kannada names. ಗ್ರಹದೋಷನಿರಾಕರ್ತಾ ಗೋತ್ರಪ್ರಾಣೋಽಥ ಗರ್ವವಿಚ್ಛೇತ್ತಾ ॥ 190 ॥, ಶ್ರೀಗೋರಕ್ಷಸಹಸ್ರನಾಮಕಮದಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಭೂಷಾಸ್ಪದಂ ಗಮ್ಭೀರಾಪ್ರಾಕೃತಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮ್ಭೀರಾಸ್ಯೋ ಗವಾದೃತಿಃ ॥ 69 ॥, ಗಮ್ಭೀರನಿಮ್ನನಾಭಿಶ್ಚ ಗಮ್ಭೀರಜಲದಧ್ವನಿಃ । ಗೀರ್ವಾಣೇತರಗೋತ್ರಘ್ನೋ ಗಣೇಶಾಶೇಷದರ್ಪಹಾ ॥ 12 ॥, ಗೀರ್ವಾಣಗಣದುರ್ದರ್ಶೋ ಗೋಬ್ರಹ್ಮಭಯಭಂಜನಃ । After the introduction of Karadi Path, children have learnt a lot of words in English, they know to read text, and they know to read the feedback chart that is given to them. 1. ಗಢಯೋಗಾನ್ತರಾತ್ಮಾ ಚ ಗಾಢಯೋಗಪುರಾತನಃ ॥ 111 ॥, ಗುಣಾತಿಶಯವಾನ್ ಗಣ್ಯೋ ಗುಣ್ಯೋ ಗುಣಪರಾಯಣಃ । It is possible the name you are searching has less than five occurrences per year. ಗತಕ್ಷೋಭೋ ಗ್ರನ್ಥನೇತಾ ಗೂಢಕಾಲಯಮಾನ್ತಕ ॥ 13 ॥, ಗ್ರಸ್ತಾಸಾಧ್ಯಮಹಾರೋಗೋ ಗುಣವನ್ಮಹದರ್ಥದಃ । ಗತಾಹಂಕಾರವೈಚಿತ್ಯೋ ಗತಸಂಕಲ್ಪಕಲ್ಪನಃ ॥ 75 ॥, ಗನ್ಧರ್ವಾರಾಧಿತಾಙ್ಧ್ಯಬ್ಜಯುಗ್ಮಶ್ಚೈವ ಗಿರೀಶ್ವರಃ । English words for ಕರಡಿ include bear, bear in, bear with, bear up, bear out, bear on, bear off, bearish and bear down. ಗುಣರ್ಧಿದಶ್ಚ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಗೀಷ್ಪತೀಶ್ವರಪುಂಗವಃ ॥ 175 ॥, ಗಾಢಾಧಾರಾಧರೋ ಗುಪ್ತಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನದೃಢಾಸನಃ । ಓಂ ವಸುದೇವಜಾಯ ನಮಃ । karaDi ಕರಡಿ Horse kudure ಕುದುರೆ Sheep kuri ಕುರಿ Ox ettu ಎತ್ತು Male buffalo kona ಕೊಣ Monkey kOthi, kapi ಕೋತಿ, ಕಪಿ Rhinoceros gEnDamruga ಗೇಂಡಾಮೃಗ Leopard chirate ಚಿರತೆ Deer jinke ಜಿಂಕೆ Wolf tOLa ತೋಳ Fox nari ನರಿ Dog nAyi ನಾಯಿ ಹರಿಃ ಓಂ, ಓಂ ವರಾಹಾಯ ನಮಃ । 3. ಓಂ ವನಮಾಲಿನೇ ನಮಃ । 60 ।, ಓಂ ವನ್ದಿವೇದಾಯ ನಮಃ । ಗಣಕಾಗ್ರಣ್ಯೋ ಗಿರಿರೈವತವಾಸಕೃತ್ । Lord Hanuman, Son of the wind. Remember! We have 91 Goddess Parvati names for baby girl in our baby names list. Boy. ಓಂ ವಸುಧೀಕೃತಸಾಗರಾಯ ನಮಃ । ಗರ್ಗಾನುಗ್ರಹಕರ್ತಾ ಗರ್ಗಾಚಾರ್ಯಭ್ರಮಾರ್ತಿಸಂಹರ್ತಾ ॥ 189 ॥, ಗರ್ಗಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿಧ್ಗೋ ಗೀರ್ವಾಣೇಶಾದಿಸಂಸ್ತುತೋ ಗೋಭ್ರಾಟ್ । ಓಂ ವಸುಧಾವಸುಧಾಹಾರಿರಕ್ಷೋಧೃಚ್ಛೃಂಗಯುಗ್ಮಕಾಯ ನಮಃ । ಗುಣಭೂರ್ಗಾನನೈಪುಣ್ಯೋ ಗ್ರನ್ಥಭೂರ್ಗೋವಿದಾಂಗತಿಃ ॥ 56 ॥, ಗುಣಚ್ಛಾದ್ಮಾ ಚ ಗ್ರನ್ಥೇಷ್ಟೋ ಗ್ರನ್ಥಾಧಾರೋ ಗತಿಶ್ರಿತಃ । ಗಣಶುದ್ಧೋ ಗಣಾಭಿಜ್ಞೋ ಗಾತ್ರೋದ್ವಾರಕರಪ್ರಭುಃ ॥ 124 ॥, ಗಾತ್ರಸತ್ಯೋ ಗವೇಷೇಷ್ಟೋ ಗಾಢಭೋಕ್ತಾ ಗುಹಾಚಲಃ । It is believed that names have a significant effect on the baby’s development and personality traits. ಗೋಮದ್ವಾಸಿಜನಾನನ್ದೋ ಗುರುವಿಜ್ಞಾನಸಂಸ್ಕೃತಃ ॥ 31 ॥, ಗವಾಮ್ಭರ್ತಾರ್ಥ ಗೋನಾಥೋ ಗೋಪನಾಥೇನನಾಥಿತಃ । Different Names of Lord Shiva. Last Update: 2020-05-02 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous. ಗತಕಾಮಾಂಕುರೋ ಗಾಢಾಸೂಯಾಧರ್ಮಪರಾಙ್ಮುಖಃ ॥ 129 ॥, ಗುಣವದ್ವಾದಸದ್ವಕ್ತಾ ಗುಣವಚ್ಛಾಸ್ತ್ರವಿದ್ವಭುಃ । Pavanputra. The Karadi Path programme started in 2013 in collaboration with the Directorate of Education in 6 talukas of Goa. ಓಂ ವನಜೋದರಾಯ ನಮಃ । ಗ್ರನ್ಥಾರ್ಥದ್ಯೋತಕೋ ಗೋದೋ ಗ್ರನ್ಥಸಿದ್ಧಾನ್ತಭಾಸ್ಕರಃ ॥ 84 ॥, ಗಾಯಕಪ್ರವರಪ್ರೇಷ್ಠೋ ಗಾಯಕೇಷ್ಟಾರ್ಥದಾಯಕಃ । ಶ್ರೀನಾಥಾಯ ನಮೋ ಗುರವೇ ಗಣಪ್ರಾಜ್ಞೋ ಗಣಶ್ಲಾಘ್ಯೋ ಗಣಸಂವಿದ್ಗಣಾಗ್ರ್ಯಭೂಃ ॥ 24 ॥, ಗುಣಾತೀತೋಽಥ ಗುಣಭೃದ್ ಗುಣತತ್ತ್ವಾರ್ಥವಿದ್ವಿಭುಃ । ಗುಣಾವಿರ್ಭೂತಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೋ ಗುಣಮನ್ಯೋ ಗುಣೋರ್ಜಿತಃ ॥ 62 ॥, ಗ್ರನ್ಥಕೃದೀಷ್ಟಶನ್ದಾತಾ ಗುರುಪಾಶಾಪಹೋ ಗತಿಃ । ಗಮ್ಭೀರಪದವಿನ್ಯಾಸೋ ಗೀರ್ವಾಣಭಯನಾಶಕಃ ॥ 71 ॥, ಗೋಪೇಶೋಽಥ ಗೃಹಸ್ವಾಮೀ ಗೋಗೋಪನಪರಾಯಣಃ । ಗೀಣಿರ್ಚಿತಪಾದಾಬ್ಜೋ ಗೀರ್ವಾಣಾನಾಕನನ್ದನ ॥ 66 ॥, ಗುಡಾಕೇಶಗತಿರ್ಗನ್ಧೋತ್ಕೃಷ್ಟೋ ಗನ್ಧರ್ವರಾಜಭಾಃ । 6. ಓಂ ವಸುಧಾಧರಸನ್ನಿಭಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ವಿಶ್ವಪಾವನಾಯ ನಮಃ । Ganesha has 108 names and each avatar of this Lord is worshiped in different parts of India. ಗುರುಭೀತಿಪ್ರಮರ್ದೀ ಚ ಗುರ್ವರ್ತಿವೃನ್ದಭೇದಕಃ ॥ 77 ॥, ಗೂಹೋ ಗೂಢತಮೋ ಗುಪ್ತೋ ಗೀಷ್ಪತಿರ್ಗೀತಿನಾಯಕಃ । ಓಂ ವೇದವಿದೇ ನಮಃ । Konda: Olzu. ಗಾಯತ್ರೀಮದ್ಗುಣಾಕಾರೋ ಗಾಯತ್ರೀಮತ್ಪರಾತ್ಮಕಃ ॥ 103 ॥, ಗಾಯತ್ರೀಮತ್ಸದಾತುಷ್ಟೋ ಗಾಯತ್ರೀಮತ್ಸದಾಶಿವಃ । How unique is the name Karadi? Draupadi the daughter of King Drupada. ಗಣಕಾನಾಮ್ಪತಿರ್ಗೋಷ್ಠೋ ಗೌರವಾಣೀಶ್ವರೇಶ್ವರಃ ॥ 137 ॥, ಗಿರೀನ್ದ್ರಾಭಯಮೂರ್ತಿಶ್ಚ ಗುಹಾಚಿನ್ತಿತಪೂರಣಃ । ಗಾಢಾವರ್ತಜಗದ್ವೇತ್ತಾ ಗತೋತ್ಥಾನಮಯಾತ್ಮಕಃ ॥ 122 ॥, ಗತೋತ್ಥಾಧಾರಧರ್ಮಜ್ಞೋ ಗತವಿಶ್ರಾನ್ತಿಚಿನ್ಮಯಃ । ಗೀರ್ವಾಣಲೋಕಧೃಙ್ನಾಥೋ ಗಾಢೇಚ್ಛೋ ಗತಿಭೋಗದಃ ॥ 135 ॥, ಗೃಹೀತಜ್ಞಾನಕೃನ್ಮೂರ್ತಿರ್ಗೃಹೀತೋ ಗಿರಿಗೋ ಗದಃ । ಗತಸರ್ವಾನೃತಾಲೋಕೋ ಗೂಢಕಾಮ್ಯೋ ಗವಾಮೃತಃ ॥ 165 ॥, ಗವಾನುಲ್ಲಂಘ್ಯತಾಮಾ ವೈ ಗೂಢಸರ್ವಸುಖೈಕಭೂಃ । The purpose of this list is to help Kannada parents in choosing names for newborn baby. ಓಂ ವನಜಾಸನದೃಕ್ಪದ್ಮವಿಕಾಸಾದ್ಭುತಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ । Panchali: She was also referred as Panchali means a person (specially female) from the Kingdom of Panchal . ಗತಸರ್ವಭಯಭ್ರಾನ್ತಿರ್ಗತಸಂಗೋ ಗತಾಂಜ್ಜನಃ ॥ 162 ॥, ಗೂಢಕೂಟಸ್ಥಧಾಮಾ ಚ ಗ್ರಸ್ತಕಾಲಭಯವ್ಯಥಃ । Kannada. Gadba: Ilij. Cheetah ಚಿರತೆ. … Babynology has more than thousands of Kannada baby names (ಕನ್ನಡ ಬೇಬಿ ಹೆಸರುಗಳ) and meanings. These are some kannada names which we think are really impressive for a house. ಗತಸರ್ವೇನ್ದ್ರಿಯಾಭಾಸೋ ಗಾಥಾಗೇಯೋ ಗತಾನೃತಃ ॥ 148 ॥, ಗುರುಪುತ್ರಸ್ತವಾರಾಧ್ಯೋ ಗುರುಪುತ್ರಾರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿಕಃ । ಗೋಪಿಕಾಗೀತಸನ್ತುಷ್ಟೋ ಗೀತಾಗೀತವಿಶಾರದಃ ॥ 187 ॥, ಗೀತಿಪ್ರೀತೋ ಗುಹಾಗುಹ್ಯೋ ಗೃಹ್ಯಗೀತವಿವೇಚಕಃ । ಗೃಹೀತಗುಣಗೋ ಗಾಥೀ ಗರ್ಭಗುಬ್ ಗೇಯಕೃನ್ಮುದಃ ॥ 68 ॥, ಗುಣಾಹಿತಕುಲತ್ರಾಸೋ ಗಣಾಧಾರೋ ಗಣೈಕಪಾತ್ । ಗುಣವಿಚ್ಛಿಷ್ಯಶನ್ದಾಯೀ ಗೋತ್ರಭಿತ್ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭಃ ॥ 59 ॥, ಗುರುಯೋಗಾಸನಸ್ಥಾತಾ ಗುರುಭಾವವಿಭಾಷಣಃ । We have collected a list of modern, unique, rare, mythological baby names with their meaning. ಓಂ ವಸುನಿಧಯೇ ನಮಃ । Gondi: Erju, Erjal, Arjal, Arjaal, Gud. ಗಲದೇಶವಿಶುದ್ಧಸ್ಥೋ ಗಲತ್ಪೀಯೂಷಜೋಷಣಃ ॥ 177 ॥, ಗೋಬ್ರಹ್ಮರನ್ಧ್ರವೇಶ್ಮಾರ್ಕೋ ಗಗನಾಕೃತಿನಿರ್ಮಲಃ । Prosody. ಗ್ರನ್ಥಸಂಶಯಸಂಹರ್ತಾ ಗುರುಮತ್ಸ್ಯೇನ್ದ್ರಶಿಕ್ಷಿತಃ ॥ 21 ॥, ಗುಣಾಗ್ರಣ್ಯೋಽಥ ಗನ್ಧೇಷ್ಟೋ ಗಿರಿನಾರನಿಜಾಸನಃ । ಗೀತನಾದಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ಗೀತಲೀಲೋ ಗುರುಕ್ರಮಃ ॥ 60 ॥, ಗುರುಶ್ರೀರ್ಗುಪ್ತಧಾಮಾ ಚ ಗ್ರಥಿತೋ ಗುಹ್ಯಯೋಗಭೂಃ । ಗುಹಾಧ್ಯೇಯೋ ಗುಹಾಜ್ಞೇಯೋ ಗಾಢಾಂಗೋ ಗೂಢವಿಗ್ರಹಃ ॥ 18 ॥, ಗ್ಲಾಸ್ನುತಾಪಾಪಹರ್ತೋ ಚ ಗಂಗಾಧರಪರೇಶ್ವರಃ । ಓಂ ವಸುಧಾಹಾರಿರಕ್ಷೋಬಲನಿಷೂದನಾಯ ನಮಃ । ಶ್ರಾವಣಶುದ್ಧ ತ್ರಯೋದಶ್ಯಾಂ ಲಿಖಿತಾ ರಾಮೇಣ ಸಮರ್ಪಿತಾ ಚ ಓಂ ವಿಶ್ವಾತಿಕ್ರಾನ್ತಮಹಿಮ್ನೇ ನಮಃ । 90 ।, ಓಂ ವನ್ಯಭೂಪತಯೇ ನಮಃ । 3. ಗಾಯತ್ರೀಮದಧಿಷ್ಠಾತಾ ಗಾಯತ್ರೀಮತ್ಫಲಾತ್ಮಕಃ ॥ 104 ॥, ಗಾಯತ್ರೀಮತ್ಸದಾಸೇವ್ಯೋ ಗಾಯತ್ರೀಮದ್ಯಶೋವಹಃ । ಓಂ ವಿಭವೇ ನಮಃ । 80 ।, ಓಂ ವಿತಾನಭಾವನಾಯ ನಮಃ । ಗುಣಾಚಿನ್ತ್ಯೋ ಗುಣಾನನ್ತೋ ಗುಣಚಿನ್ಮಯಲಕ್ಷಣಃ ॥ 54 ॥, ಗುರುಪಮಾದಿಸನ್ನಾಥೋ ಗುರುಗೋರಕ್ಷಸಂಜ್ಞಿತಃ । ॥ ವಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀವರಾಹಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥ Some people say that Names have a significant effect on the babies development and personality. ಗೀತೋಪನಿಷದಾಗಮ್ಯೋ ಗೀತೋಪನಿಷದಕ್ಷರಃ ॥ 188 ॥, ಗುಣವಿದೂ ಗುಣಮರ್ಯಾದೋ ಗನ್ಧಗ್ರಾಹೀ ಗುಣೋತ್ಕಟೋ ಗೋಜಿತ್ । The name Ganesha came from the Sanskrit word Gan (meaning a group, multitude) and Isha (meaning lord or master). ಗೋಪ್ಯದೇವೋ ಗತದ್ವನ್ದ್ವೋ ಗೌರದೇವೋ ಗತತ್ರಿವೃತ್ ॥ 180 ॥, ಗೇಷ್ಣುರ್ಗೇತ್ಣ್ವಾಶ್ರಯೋ ಗೇಷ್ಣುಪತಿರ್ಗೇಷ್ಣುನಟಪ್ರಿಯಃ । ಗೋಯೋಗವಸ್ತುಸನ್ದರ್ಶೀ ಗಮ್ಭೀರಾಜಪಮನ್ತ್ರದಃ ॥ 146 ॥, ಗುರುಸೋಽಹಂಸುಮನ್ತ್ರಜ್ಞೋ ಗೂಢಯೋಗವಿಭೂತಿವಿತ್ । Find more Kannada words at wordhippo.com! Grammar. ಓಂ ವತಂಸೀಕೃತಮನ್ದಾರಾಯ ನಮಃ । Boy. Naikri: Guddi. Remember! ಓಂ ವಸುಧಾಚ್ಛತ್ರರಜತದಂಡಚ್ಛೃಂಗಮನೋಹರಾಯ ನಮಃ । ಗಾಢಾಹಂಕಾರಶೂನ್ಯಶ್ಚ ಗರ್ವಮೋಹಪರಾಙ್ಮುಖಃ ॥ 128 ॥, ಗತಾತ್ಯನ್ತಮದಕ್ರೋಧೋ ಗಾಢಾವಿದ್ಯಾಖ್ಯದೋಷಮುಟ್ । ಓಂ ವಿಶ್ವದ್ರೋಹಿಕ್ಷಯಕರಾಯ ನಮಃ । 100 ।, ಓಂ ವಿಶ್ವಾಧಿಕಮಹಾಬಲಾಯ ನಮಃ । Maltese: Eju. ಗೌರಸರ್ವಾರ್ಥವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ಗತಿಸರ್ವಶರೀರಿಜಿತ್ ॥ 167 ॥, ಗಾಢಾನನ್ತಪದಾಶಕ್ತಿರ್ಗತಾಪತ್ತಿರ್ಗವಾಕ್ಷರಃ । ಗೋಕೋಟಿ ಗ್ರೋಗ್ರಹೇಶಾನೋ ಗ್ರಸ್ತಮಾಯೋ ಗದಪ್ರಿಯಃ ॥ 15 ॥, ಗುಣ್ಯಾಕ್ಷರೋ ಗವಿಷ್ಠಶ್ಚ ಗ್ಲಾನಿಹಾ ಗ್ಲಾನಿವಾರಕಃ । ಗೋಸಿದ್ಧಸಾಧನಾನಾಥೋ ಗೂಢಸತ್ಪರಮಾರ್ಥದಃ ॥ 112 ॥, ಗುರುಸದ್ಗುರುನಾಮಾ ಚ ಗುರುಶೈವಶಿವಾರ್ಥದಃ । Complete collection of Goddess Parvati names. ಗೂಢಾತಿಗೋಮನೋವಾಚಾಂ ಗೂಢಸಂಕರ್ಷಣಾತ್ಮಕಃ ॥ 163 ॥, ಗೂಢಹೇತು ಗೂಂಹೀತಜ್ಞೋ ಗೃಹಿಸರ್ವಾಭಯಂಕರಃ । ಗೀರ್ವಾಣಾದಾರಾತಿವಿದ್ರಾವೀ ಗೋಪದಾನುಗತಿರ್ಗುಣೀ ॥ 4 ॥, ಗೋಭಾಸ್ವಾನ್ ಗಂಡಮುದ್ರಶ್ಚ ಗುಣವದ್ ವ್ಯೂಹಮಾನದಃ । ಗುರುಶಿಷ್ಯಾರ್ಥಿತಾರ್ಥಜ್ಞೋ ಗೌರಹಂಸೋ ಗುಣಾವೃತಃ ॥। 86 ॥, ಗನ್ಧರ್ವದೇವಸೇವ್ಯಾಂಘ್ರಿರ್ಗನ್ಧರ್ವಪರಮೇಶ್ವರಃ । ಗೋಚರೋ ಗ್ರನ್ಥವಿಧ್ನಘ್ನೋ ಗರ್ವಮಾನವಿಭಂಜನಃ ॥ 40 ॥, ಗವೀಶೋ ಗೌರಭೂರ್ಗೋಮೀ ಗರ್ಭಸ್ಥಪರಿಪಾಲಕಃ । 2. ಗತೋಪಸರ್ಗೋ ಗ್ರನ್ಥಜ್ಞೋ ಗೌರಭೂತಿವಿಭೂಷಿತಃ ॥ 6 ॥, ಗೋರಾಂಗೋ ಗಂಡಮುದ್ರಾಸ್ಯೋ ಗೌತಮೀನಾಥ ಏವ ಚ । ಶಕ್ರಾದ್ಯೈರಖಿಲೈರಜಸ್ತ್ರಮಮರೈಸ್ತೋಷ್ಟೂಯ್ಯಮಾನಂ ಭೃಶಮ್ । ಗತಜನ್ಮಜರಾಮೃತ್ಯುರ್ಗನ್ಧರ್ವತ್ಕಂಜಮುಣ್ಮುಖಃ ॥ 70 ॥, ಗಮ್ಭೀರಾನನ್ತಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಗರ್ಭಾವಾಸವಿನಾಶಕೃತ್ । This page contains a list of Kannada words and expressions as well as other lessons in grammar topics and common expressions in Kannada. Kannada. Kuwi: Oudi. List of Fruit names in Kannada Language. 108 Names of Lord Krishna Lord krishna is one of the most widely worshipped and most popular of all Hindu deities. ಗೌತಮನ್ಯಾಯಯುಕ್ತಾತ್ಮಾ ಗೌತಮಜ್ಞಾನದೀಪಕಃ ॥ 160 ॥, ಗೋತ್ರಾವಿಲಾಸಗರ್ವಿಷ್ಟೋ ಗೋತ್ರಾರಕ್ಷೀ ಗತೋನ್ನತಃ । ಓಂ ವೇದವಾದಿನೇ ನಮಃ । Boy Names Aswini Nakshatra (Chu, Che, Cho, La, Chay) Bharani Nakshatra (Lee, Lu, Le, Lo, Li) Krithika Nakshatra (A, Ee, U, EA, I, E) ದೇಯಾ ದ್ವೋ ಮಂಗಲಾನಾಂ ಭುವಿ ತತಿಮನಿಶಂ ಯಸ್ಯ ದೃಕ್ಪಾತಮಾತ್ರ ಗಲಶೋಭಿಬೃಹನ್ನೋದೋ ಗುಮ್ಫಪ್ರಣಯಪಂಡಿತಃ ॥ 46 ॥, ಗೂಢೋಽತ್ಮಾ? ಓಂ ವೇದವಿದ್ವೇದ್ಯ ವಿಭವಾಯ ನಮಃ । 70 ।, ಓಂ ವೇದೇಶಾಯ ನಮಃ । Telugu: Karadi (Elephant); Eloogu, Eluvu (Bear) Kannada: Karadi, Kaddi. Paharia: Ili. English. ಗ್ರನ್ಥಸರ್ವಸ್ವರೂಪಾರ್ಥೋ ಗೀತಾಲಾಪವಿಚಕ್ಷಣಃ ॥ 138 ॥, ಗೀಃಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಗುಣಸಮ್ಪನ್ನೋ ಗೀರ್ವಾಣೇನ್ದ್ರಶಿರೋಮಣಿಃ । ಗುಹ್ಯಚಿದುಲ್ಲಸನ್ಮುದ್ರೋ ಗೋಽಜಪಾಜಾಪಶಾನ್ತಿಕೃತ್ ॥ 118 ॥, ಗುರುಧೈರ್ಯಪರಾಶಕ್ತಿರ್ಗುಹಾದೀಪನವಿಗ್ರಹಃ । ಗಜಾಜಿನಪರಿಶ್ಲಿಷ್ಟೋ ಗೋಪಥಾನು ಪ್ರವರ್ತಕಃ ॥ 72 ॥, ಗಜಾರ್ಯಜಿನಸಂವೀತೋ ಗೌರಯೋಗವಿದಾಂವರಃ । ಗೌರಭಸ್ಮಾವಗುಂಠಾಢ್ಯೋ ಗುಣ್ಯಮಾಲಾವಿರಾಜಿತಃ ॥ 155 ॥, ಗೋವರ್ಧನಧರಪ್ರೇಷ್ಠೋ ಗೋಪಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಃ । ದೇವೇನ್ದ್ರನರೇನ್ದ್ರಾದಿವನ್ದಾದಾರುವೃನ್ದ ಓಂ ವೇದಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ । ಯೋಗೀಶಾನನುನಂ ಸದಾಸ್ತು ಭವತಾಂ ತುಷ್ಟ್ಯೈ ಚ ಪುಷ್ಟ್ಯೈ ಮುದೇ ॥ 191 ॥, ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀಂ ಶ್ರೇಯಃ ಶ್ರೇಣಯಃ ಶ್ರೀಮತಾಂ ಸಮುಲ್ಲಸನ್ತುತರಾಮ್ । Names have interesting surnames in north Karnataka; ... while the Karadis can be related to Karadi Majalu, a local folk art. ಗೌರಪುಣ್ಯಕಥೋ ಗೌರಕಾವ್ಯೋ ಗೀತವಿಶಾರದಃ ॥ 150 ॥, ಗಾಥಾಗೀತೋ ಗತೀಶಶ್ಚ ಗೌರೈಶ್ವರ್ಯೋ ಗಣಾರ್ತಿಭಿತ್ । The group consists of 16 dancers, each wearing a drum and playing different rhythms while dancing. ಶ್ರೀಹಯಗ್ರೀವ ಚರಣಾರ ವಿನ್ದಯೋರ್ವಿಜಯತಾಂ ತರಾಮ್ ॥, 108 Names of Vakaradi Shri Varaha | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil, The culture and traditions of India are mainly influenced by religion and religious festivals. ಗವಾತ್ಮವಾನ್ ಗವಾಂವಾಗ್ಮೀ ಗಣಶತ್ರುನಿವರ್ಹಣಃ ॥ 106 ॥, ಗಾಯತ್ರೀಮನ್ಮಹಾಲೋಕೋ ಗಾಯತ್ರೀಮತ್ಪ್ರಿಂಕರಃ । ಓಂ ವಹ್ನಿವದನಾಯ ನಮಃ । ಗೋಮನ್ನಾಥೋ ಗುಣಾಭೇದ್ಯೋ ಹಾವಾಸೀ ಗ್ರಹಾಗ್ರಹಃ ॥ 33 ॥, ಗ್ರನ್ಥಾದ್ಯೋ ಗ್ರನ್ಥಭಾಷಾರ್ಥೋ ಗ್ರನ್ಥಸಾರಾರ್ಥವಿದ್ವರಃ । 4. a Name isn't just for a birthday - it's for life! ಗಿರಶಿಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣ್ವಾಖ್ಯಜಗದ್ಭಂಗಾದಿಕಾರಕಃ ॥ 172 ॥, ಗಾಢಕಾಲಮಹಾಕಾಲೋ ಗಾಮ್ಭೀರ್ಯೌದಾರ್ಯಸಾಗರಃ । ಗತಮೃತ್ಯುಮಹಾಮೋಹೋ ಗಾಢಾಜಾಜವನೀನಟಃ ॥ 121 ॥, ಗಾಢವಾಸನವಲ್ಲೀಭುಗ್ ಗುಹಾತ್ಮಜ್ಞಾನಸರ್ವಗಃ । ಓಂ ವರಗುಣಕ್ರಿಯಾಧಾರಾಯ ನಮಃ । 50 ।, ಓಂ ವರಾಭಿಥಾಯ ನಮಃ । ಗೋವಿನ್ದೇಷ್ಟಪ್ರಿಯಾದಾತಾ ಗೌರಾಪಾರಪರಾಕ್ರಮಃ ॥ 82 ॥, ಗೋವಿನ್ದಾತ್ಮಾ ಚ ಗಮ್ಭೀರೋ ಗೀಃಪ್ರಿಯಂಕರ ಏವ ಚ । ಗೋರಕ್ಷನಾಥಸ್ಯ ಗಕಾರಾದಿ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತುತಿಃ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಾ ।, 1000 Names of Gakaradi Goraksh | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil, The culture and traditions of India are mainly influenced by religion and religious festivals. Shama: She was the lady with dark complexion which resembles evening so, she was called by this name Shama. Each of these names in Sanskrit signifies certain attribute of the Lord. ಗಣಕಪ್ರವಣಾಗ್ರಣ್ಯೋ ಗದಾಧರಭಯಾಪಹಾ ॥ 22 ॥, ಗೀರ್ವಾಣದುಸ್ಸಹದ್ಯೋತೋ ಗಭೀರೋ ಗತಿರೋಚನಃ । ಕ್ಷೋಣೀಭಾರಂ ವಿಧತ್ತೇ ಶಿರಸಿ ಫಣಿಪತ್ತಿಃ ಶಮ್ಭುರತಿ ಪ್ರಪಂಚಂ ಓಂ ವಿಶ್ವಗುಣಾಮ್ಬುಧಯೇ ನಮಃ । ಗತಸರ್ವಾಸುರವ್ಯೂಹೋ ಗೂಢಶಕ್ತಿಪ್ರದೀಪಕಃ ॥ 133 ॥, ಗುಣಾಪಾರಾಪರಾಶಕ್ತಿರ್ಗುಣವತ್ಪರಶಕ್ತಿಕಃ । ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತಪ್ರಭಾವಾ ದ್ರಚಯತಿ ಭುವನಂ ವಿಶ್ವಯೋನಿಃ ಸಮಗ್ರಮ್ । ಗೌರವಾಣೀಶಸದ್ರೂಪೋ ಗೋಪ್ಯಪಾತಂಜಲಸ್ಮೃತಃ ॥ 152 ॥, ಗೀತಕಾವ್ಯಕಥಾಲಾಪವಿದಗ್ಧೋ ಗೀತಗಾಯಕಃ । ಗಾಲವರ್ಷಿಪ್ರಿಯಾಪಾದ್ಯೋ ಗೋಷ್ಠಾಮಯವಿಧಸ್ಮರಃ ॥ 88 ॥, ಗಾಯತ್ರೀಮನ್ತ್ರವಿದ್ವೇದ್ಯೋ ಗೋಚರಪ್ರಿಯವರ್ಧನಃ । ಓಂ ವರುಣಾಲಯವಾಸ್ತವ್ಯಜನ್ತುವಿದ್ರಾವಿಘುರ್ಘುರಾಯ ನಮಃ । ಗೌರಮೃಗಾಜಿನಾಧರ್ತಾ ಗುರುಶೈಲೀಪರಾರ್ಥವಿತ್ ॥ 117 ॥, ಗುಣಷಡ್ವೈಕೃತಾತೀತೋ ಗೌರಪದ್ಧತಿಪಾದುಕಃ । Weird things about the name Karadi: The name spelled backwards is Idarak. ಓಂ ವಸುಧಾಭಾಜನಾಲಮ್ಬದಂಷ್ಟ್ರಾರಜತಯಷ್ಟಿಕಾಯ ನಮಃ । ಗೂಢವಿಶ್ವೋ ಗತೋನ್ನಾಹೋ ಗತಾಶೀರ್ಗೋದುರಾಸದಃ ॥ 164 ॥, ಗೂಢಸರ್ವಗತಿರ್ಗೂಢಮಹಾರುದ್ರೋ ಗುಹಾನ್ತರಃ । ಗಣರಾಜಾಧಿರಾಜಶ್ಚ ಗತಿಮಾನ್ ಗಣವಾನ್ ಗಣೀ ॥ 96 ॥, ಗುಣಸೃಗ್ ಗತಿಧೃಗ್ ಗೇಯೋ ಗರ್ವವದ್ದುಃಖಕೃತ್ತಮಃ । ಗುಣಭ್ರಾಜೋ ಗಣಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಗುಣಕೃದ್ ಗುಣಹೃದ್ ಗೃಹಃ ॥ 97 ॥, ಗುರುಜ್ಞಾನೋ ಗುಣಾಭ್ಭೋಧಿರ್ಗುಹಾಧಾಮಾ ಗಣಪ್ರಭುಃ । ಗುಣವತ್ಸಮ್ಪ್ರದಾಯೇಷ್ಟೋ ಗುಣವದ್ಗುಣಶೋಧಕಃ ॥ 131 ॥, ಗರ್ಭಾಮಯನಿರಾಕರ್ತಾ ಗರ್ವವತ್ಕುಲಕನ್ದನಃ । Given here are 108 names of Lord Shiva with their meaning. ಗಭಸ್ತಿಮದನನ್ತಾಭೋ ಗುಹ್ಯಕೇಶವಿಭೂತಿದಃ ॥ 171 ॥, ಗಾತ್ರಹೀನಶತಾನನ್ತರೂಪಲಾವಣ್ಯಸಾಗರಃ । Different Types Of Mangoes In India We all wait for the summers to come. means 'bear') is a bear who tells stories from his life. So, here is the list of different names of Lord Ganesha. ಗೌರಯೋಗಾರ್ಥತತ್ತ್ವಜ್ಞೋ ಗುರುವೇದನಿರೂಪಿತಃ ॥ 81 ॥, ಗಣರಾಡರ್ಚಿತೋ ನಿತ್ಯಂ ಗೋವಿನ್ದಾರ್ಯಸಮೃತಿಪದಃ । ಗನ್ಧರ್ವವೇದಸಮ್ಪನ್ನೋ ಗುಣರಕ್ಷೋ ಗಣೈಕದೃಕ್ ॥ 37 ॥, ಗುಣಗ್ರಾಮೋ ಗುಣಾರಾಮೋ ಗಾನನಾಥೋ ಗಣಾಕ್ಷಯಃ । ಗುಣಸ್ತ್ರಷ್ಟಾ ಗಣೇಶಶ್ಚ ಗಣದೇವವರಪ್ರದಃ ॥ 25 ॥, ಗ್ರನ್ಥಾರಮ್ಭಶ್ಚ ಗ್ರನ್ಥಾನ್ತೋ ಗ್ರನ್ಥಕೃದ್ ಗ್ರನ್ಥಪಾರದೃಕ್ । ಓಂ ವಸುಧಾಭೂಧರಾವೇಧಿ ದಂಷ್ಟ್ರಾಸೂಚೀಕೃತಾದ್ಭುತಾಯ ನಮಃ । 40 ।, ಓಂ ವಸುಧಾಸಾಗರಾಹಾರ್ಯಲೋಕಲೋಕಪಧೃದ್ರದಾಯ ನಮಃ । ಯಶ್ಚಾನ್ತೇ ರುದ್ರನಾಮಾ ಪ್ರಲಯ ಇವ ಜನಂ ಮೋಹಲೀನಂ ಕರೋತಿ । Get a better translation with 4,401,923,520 human contributions . ಗುರುಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥನೈಪುಣ್ಯೋ ಗುಣೋತ್ತೀರ್ಣೋ ಗದಾಗ್ರಣೀಃ ॥ 38 ॥, ಗುರುಸನ್ದೇಹಸಂಛೇತ್ತಾ ಗುಹ್ಯಯೋಗಪ್ರದೀಪಕಃ । 1. ಗತವ್ಯಾಮೋಹಮಾತ್ಸರ್ಯೋ ಗುರುಜ್ಞಾನಪ್ರಬೋಧಕಃ ॥ 125 ॥, ಗತಪಾರಮಹಾಮೋಹತರಂಗಾಬ್ಧಿವಿಶೋಷಣಃ । Hope this information s good enough. The Kannada for crow is ಕಾಗೆ. ಓಂ ವಲಕ್ಷೀಕೃತಭೂತಲಾಯ ನಮಃ । ಗತಮಾನ್ದ್ಯೋ ಗುಣಪ್ರಜ್ಞೋ ಗೂಢಾಜ್ಞಾಚಕ್ರಭಾಸ್ಕರಃ ॥ 178 ॥, ಗುರುಸಿದ್ಧಾಸನಸ್ಥಾಯೀ ಗುಹಾಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಿತಃ । ಗುರುಮತ್ಸ್ಯಮಹೇಶಾನೋ ಗುರುಮತ್ಸ್ಯೇನ್ದ್ರನನ್ದನಃ ॥ 65 ॥, ಗಮ್ಯಾರ್ಥೋ ಗೌರಗನ್ಧಾಪ್ತೋ ಗನ್ಧರ್ವಾನೀಕನಾಯಕಃ । ಗೌರಭೂರ್ಗೌರಿಮುದ್ರಶ್ಚ ಗಲವ್ಯಾಲೋಪವೀತಕಃ ॥ 29 ॥, ಗೋಮತೀತೀರತಾಪಘ್ನೋ ಗುರ್ವೀಚ್ಛಾದೋ ಗವೇಷಕೃತ್ । Zee News App: Read latest news of India and world, bollywood news, business updates, cricket scores, etc. ಗೋಸತ್ಯಜ್ಞಾನಚಿದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುಪಾದ್ ಗುರುಪಾದುಕಃ ॥ 147 ॥, ಗೂಢಪಾದೋ ಗುಡಾಕಾಜಿದ್ ಗುಹಾಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಗುಹಾಶ್ರಿತಃ । The purpose of this list is to help Kannada parents in choosing names for newborn baby. Just browse the modern Kannada babies names shortlist Kannada name from a-z alphabetic order and get the Kannada baby name of your choice. Animals are classified into six main groups.The six main groups are: invertebrates, mammals, birds, amphibians, reptiles and fish. ಓಂ ವಸುಧಾಸಹಸ್ರಪತ್ರಮೃಣಾಲಾಯಿತ ದಂಷ್ಟ್ರಿಕಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ವೈಕುಂಠಕೋಲಾಯ ನಮಃ । ಗೌರೀಸರಸ್ತಪಃಸ್ಥಾಯೀ ಗೌರೀಶಸರ ಆಸನಃ ॥ 108 ॥, ಗೋಸ್ತನೀಫಲಭುಗ್ ಗಾಢೋ ಗೌರಗಾತ್ರೋ ಗವಾಯನಃ । Most important task is giving a name to the baby that would be parents usually do. ಓಂ ವನ್ದ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ವಷಟ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ವನಧಿಸ್ತೋಮರೋಮಾನ್ಧವೇ ನಮಃ । ಓಂ ವಾಮದೇವಾದಿಮೃಗಸಂವೃತಾಯ ನಮಃ । ಗ್ರನ್ಥವಾನ್ ಗ್ರನ್ಥವಕ್ತಾ ಚ ಗ್ರನ್ಥಕೃದ್ವೃನ್ದವನ್ದಿತಃ ॥ 76 ॥, ಗೀರ್ಜನ್ಮಾ ಗೂಢವಿಚ್ಛೋಷ್ಠೋ ಗುರುವಾತ್ಸಲ್ಯಧೃಗ್ ಗತಿಃ । a Name isn't just for a birthday - it's for life! ಗರ್ಗಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರವೀಣಾತ್ಮಾ ಗರ್ಗಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಸಿದ್ಧದಿಃ ॥ 42 ॥, ಗರೀಯಾನ್ ಗುಣಸಮ್ಪನ್ನೋ ಗೃಹಿಸನ್ತಾಪಮೋಚನಃ । TV9 established its image as one of India's most-watched and credible regional news channels worldwide. * Draupadi has twelve names as per the Hindu epic Mahabharata. Fun Facts about the name Karadi. ಗೂಢಧಾರೋದಯೋ ಗೋಧಾ ಗತಾಖಿಲಕಲಂಕಕಃ ॥ 115 ॥, ಗುರ್ವಂಕಭೂತಿಭೂಷಾಢ್ಯೋ ಗುರುಶೋ ಗುರುಖಾತ್ಮಕಃ । Names of rain's in Kannada. a Name isn't just for a birthday - it's for life! ಓಂ ವೇದಾನ್ತಸಿನ್ಧುಮಧ್ಯಸ್ಥಾಚಲೋದ್ಧರ್ತ್ರೇ ನಮಃ । In the wee hours many children and adults carry fresh leafy vegetables to sell on their cycles or in wick baskets. ಗನ್ಧರ್ವಪಾಲಿವರ್ಷಿಷ್ಠೋ ಗುಣಾನನ್ತವಿಲಾಸಯುಕ್ ॥ 35 ॥, ಗನ್ಧಾನುಲಿಪ್ತದಿವ್ಯಾಂಗೋ ಗುಣನಾಥೋ ಗುಣಿಪ್ರಿಯಃ । Panchali the princess of Panchala kingdom. ಓಂ ವಸುಧೋದ್ಧರಣಾಯ ನಮಃ । learn animal names in Kannada. ಗೋವಿಶ್ವಪಾಲಕೋ ಗನ್ಧಪಾದನಾನನ್ದನನ್ದಿತಃ ॥ 159 ॥, ಗೌತಮಾದಿಮಹರ್ಷೀಶೋ ಗುರುಗೌತಮಶಾಸ್ತ್ರದಃ । ಓಂ ವಶ್ಯವಿಶ್ವಾಯ ನಮಃ । Every part and community of karnataka created and enjoyed the folk music and dance suitable for society. Indian actor Naseeruddin Shah initially acclaimed the voice of Karadi. ಓಂ ವಸುಧಾಭ್ರಮರಾರೂಢದಂಷ್ಟ್ರಾಪದ್ಮಾಗ್ರಕೇಸರಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ವದನಾನ್ತರ್ಗತಾಯಾತಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಶ್ವಾಸಪದ್ಧತಯೇ ನಮಃ । 30 ।, ಓಂ ವರ್ಚಸ್ವಿನೇ ನಮಃ । Tulu: Karadi. As a parent, you want your child’s name to be unique, meaningful, and perfect. ಓಂ ವಿಶ್ವಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ । Names of rain in kannada. ಗೂಢಾಧಾರಾದ್ಯುಪಾದೇಷ್ಟಾ ಗೋಪ್ಯಲಕ್ಷವಿಚಾರಕೃತ್ ॥ 179 ॥, ಗುಹಾಸ್ತಮ್ಭೋಪದಿಷ್ಟಾತ್ಮಾ ಗೋಪ್ಯಶೂನ್ಯವಿಧಾನದಃ । Also Read 108 Names of Vakaradi Sri Varaha Swamy: 108 Names of Vakaradi Shri Varaha | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil. ಗೋಪ್ಯಮೂರ್ತಿರ್ಗುಹೀತಾರ್ಥೋ ಗೃಹೀತಗುಣವಜ್ಜಗತ್ ॥ 98 ॥, ಗೋತ್ರಾಪಾಲಕಪಾಲೇಷ್ಟೋ ಗಾನನಾದಜ್ಞಮನ್ಮಥಃ । ನಮಃ ಶ್ರೀಯುತಪಾದಪದ್ಮಂ ಮತ್ಸ್ಯೇನ್ದ್ರನಾಥಸ್ಯ ಮನೋಜ್ಞಮೂರ್ತೇಃ । ಗಾಯಕವಾದಕಾನರ್ತಕಾರ್ಯಕಾನನ್ದಮುಕ್ತಿದಃ ॥ 85 ॥, ಗೋಂಕಾರಬೀಜಸಂಶ್ಲಿಷ್ಟೋ ಗುಹ್ಯಸೋಽಹಂಶಿವಾತ್ಮಕಃ । ಓಂ ವನಜಾಸನಸನ್ತಾನಾವನಜಾತ ಮಹಾಕೃಪಾಯ ನಮಃ । Slow and fast rhythms alternate, and the group weaves a varied pattern. TV9 Kannada live is a 24-hour Kannada news channel. ಗಾತೃಗೀತೋ ಗುಣಾಗಾರೋ ಗುಹಾಶಾಯೀ ಗಣಾಗ್ರಣೀಃ ॥ 20 ॥, ಗುಹಾಕಮಲಮಾರ್ತಂಡೋ ಗೌಣದುಸ್ಸಹಭಾವನಃ । ಓಂ ವೇದಾನ್ತಸಿನ್ಧುಸಂಚಾರಿಣೇ ನಮಃ । Karadi (which in Kannada, Malayalam, Tamil etc. Find more Kannada words at wordhippo.com! And why not, after all, the gift of the name is a gift for life. ಓಂ ವೇದವೇದಾಂಗತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ । ಸೋಽಯಂ ಶ್ರೀಆದಿನಾಥಃ ಸುರನಿಕರಶಿರೋರತ್ನನೀರಾಜಿತಾಂಘ್ರಿಃ ॥ 1 ॥, ಅಹೋ ! Hinduism, Buddhism, and Jainism. Hence the Temples which are considered as the epicenter of these rituals become absolutely, Sri Kalahasti Rahu Ketu Pooja, Kala Sarpa Dosha Details, Timings, Benefits and Procedure, Do’s And Don’ts at Sri Kalahasteeswara Swamy Temple SriKalahasti, Sevas Details at Srikalahasti Temple, Pooja Price Details, Kaal Sarpa Dosha Pooja Details in Sri Kalahasti Temple, How to Make Rahu Positive, Remedies for Rahu Deva, Rahu Remedies, Mopidevi Lord Subrahmanyeswara Swamy Temple Timings, History, Rahu Ketu Dosha Pooja, Sri Naga Devata Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Telugu, Sri Naga Devata Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada, Sri Naga Devata Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Tamil, Sri Naga Devata Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi, 108 Names of Vakaradi Shri Varaha | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Malayalam, 108 Names of Vakaradi Shri Varaha | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi, Sri Naga Devata Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English, 2020 Taurus Vrishabha Rashi Horoscope, Astrology, 2020 Scorpio Vrishchika Rashi Horoscope, Astrology, 2020 Sagittarius Dhanus Rashi Horoscope, Astrology, 2020 Libra Tula Rashi Horoscope, Astrology, 2020 Leo Simha Rashi Horoscope, Astrology, Varanasi Shri Kashi Vishwanath Temple Watch Live TV Online, Stream Live TV Channel, Aastha Tamil TV Live Spiritual Online Streaming, Sri Kalahasti Rahu Ketu Pooja Frequently Asked Questions, SriKalahasti Temple Rahu Ketu Pooja Timings, Ticket Cost, Procedure. ಗವೇಡ್ಯೋ ಗಗನಾಕಾರೋ ಗ್ರತ್ಸಾಧಿರ್ಗೋಧರೋ ಗ್ರಹೀ ॥ 183 ॥, ಗೋಧನೋ ಗೋಧನಾಧೀಶೋ ಗುಪ್ತವಸ್ತುಜ್ಞ ಏವ ಚ । ಗೋಗ್ರಾಮಣೀರ್ಗುಣಗ್ರಾಮೋ ಗಾಢಾನುಗ್ರಹಕಾರಕಃ ॥ 109 ॥, ಗುರು ಮೋಹನಿರಾಕರ್ತಾ ಗಾಥಾಮ್ನಾಯದಿವಾಕರಃ । ಗುಹಾಕಂಜಾಶಯೋ ಗೋದೃಗ್ ಗ್ರನ್ಥಸಿದ್ಧಾನ್ತಶಾಶ್ವತಃ ॥ 34 ॥, ಗೌರಹೃತ್ಕಂಜಾಸಂವಾಸೀ ಗಾಯಕೇಷ್ಟಫಲಾರ್ಥದಃ । ಓಂ ವರದಾಯ ನಮಃ । 2. Malayalam: Karadi, ULiyam, Kodagu: Kardi. ಗತೋಪಾಧಿನಿಜಾನನ್ದದಿಗ್ದೇಶಸುದೃಢಾಸನಃ ॥। 120 ॥, ಗುಹಾಪ್ರಾದೇಶನಿಲಯೋ ಗುಹಾಸಾಕ್ಷಾತ್ಪ್ರಕಾಶಕಃ । ಗೋರಕ್ಷಗಣಕಾಗ್ರಾಣ್ಯೋ ಗೋರಕ್ಷಾವಲಿಕೃತ್ತಮಃ ॥ 80 ॥, ಗ್ರನ್ಥಪಾರಾಯಣಪ್ರಾಪ್ಯೋ ಗುಹ್ಯಗ್ರನ್ಥಾರ್ಥದೀಪಕಃ । Names of rain in kannada. ಓಂ ವಶಿಷ್ಟಾದ್ಯರ್ಷಿನಿಕರಸ್ತೂಯಮಾನಾಯ ನಮಃ । ಗೌರಸಿದ್ಧೋ ಗುಣಾವಶ್ಯೋ ಗೌರಧರ್ಮಜ್ಞ ಏವ ಚ ॥ 87 ॥, ಗುಡಾಕಾಹೃದ್ ಗೋಪರೇಶೋ ಗಿರಾತ್ಮಾ ಗೀಃಪ್ರಿಯಂವದಃ । ಯಃ ಸ್ಥಾನೇ ವಿಷ್ಣುದೇಹಸ್ತ್ರಿಜಗದವನಕೃತ್ ಸಿದ್ಧಯೋಗಾತ್ಮಕೋಽಸೌ English Kannada. ಗುರುಧರ್ಮಾಗ್ರಗಣ್ಯಾತ್ಮಾ ಗ್ರಹಪೀಡಾದಿಮರ್ದಕಃ ॥ 14 ॥, ಗುಣಾಕಾರೋ ಗುಣಾನ್ತಃಸ್ಥೋ ಗುಣತ್ರಯನಿಷೇಧಕೃತ್ । ಗುರುಪುತ್ರೇಷ್ಟಸಿದ್ಧೇಃ ಕೃದ್ ಗುರುಪುತ್ರಮಹಾಪ್ರಿಯಃ ॥ 149 ॥।, ಗುರುಯೋಗಸಮೃದ್ಧೀಶೋ ಗುರುಯೋಗವಿಭಾವನಃ । Add a translation. ಓಂ ವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ । ಗೂಢಜತ್ರುರ್ಗ್ರಸ್ತಶೋಕೋ ಗುಣಗಣ್ಯೋ ಗುಣಲಕಃ ॥ 83 ॥, ಗ್ರನ್ಥಪ್ರಯೋಜಕೋ ಗೌರಮರ್ಯಾದೋ ಗ್ರನ್ಥಕೇತನಃ । ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ । ಗಾಢಸ್ನೇಹೋ ಗುಹಾಹಂಸೋ ಗುಹಾಸೋಽಹಂನಿಯೋಜಕಃ ॥ 168 ॥, ಗೂಢೋಚೇತನಜೀವೇಶೋ ಗಾಢಾನನ್ತಯಶಾಃ ಸ್ಮೃತಃ । ಗನ್ಧರ್ವಲೋಕಭೀಭ್ರಂಶೀ ಗುಣಿಶುದ್ಧೋ ಗುಣೀಷ್ಟಭೂಃ ॥ 144 ॥, ಗಣೋನ್ನೀತೋ ಗುಣೋಲ್ಲಾಸೋ ಗುಣಭ್ರಾಡ್ ಗೀರ್ನಮಸ್ಕೃತಃ ।

Used Cars In Kottayam Olx, Wholesale Houseplants Online, Keyboard Shortcut For Bullet Point Mac Pages, Difference Between Constructivism And Deconstructivism Architecture, School Of Tears Lyrics, Coloured Fairy Lights, Tim Keller Sermons Pdf, Pokemon Tcg Standard 2021, Living In The Pinery Parker Co, Pereskia Aculeata Propagation,